Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – organizacja gastronomii


Choroszcz, 01.07.2024 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji usługi polecającej na sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % oraz organizacji „ciężkiej” gastronomii, na potrzeby realizacji Jarmarku Dominikańskiego, organizowanego przez M-GCKiS w dn. 04.08.2024 r.

Szczegóły realizacji usługi:

 • stoisko z piwem dowolnej marki posiadające min. 3 roolbary – sprzedaż wyłącznie w jednorazowych kubkach – po uprzednim uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 • dania z grilla i rożna (tj. kiełbaski, szaszłyki, kaszanka, bigos, karkówka, dania regionalne) oraz frytki;
 • zadaszone (np. parasole) i ogrodzone miejsca dla konsumentów (min. 70 miejsc siedzących – stoliki, ławki, parasole oraz ewentualne stoliki barowe).

Zakres obowiązków Oferenta:

 1. Oferent zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % na terenie imprezy.
 2. Oferent zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (które należy okazać w dniu podpisania umowy).
 3. Oferent jest zobowiązany do posiadania:
 4. sprawnych, wysoko wydajnych instalacji urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami BHP;
 5. aktualnego pozwolenia, w tym stacji Sanitarno- Epidemiologicznej na prowadzenie swojej działalności oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia i potencjału technicznego, a także dysponowania odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w Szczegółach realizacji;
 6. wszelkich zezwoleń, atestów, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie swoich usług i prowadzonej działalności, w tym zapewnienie zgodności działalności z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 7. Oferent zobowiązany jest do posiadania urządzeń typu grill, rożen, patelnia tylko i wyłącznie tradycyjnych lub gazowych. Nie dopuszcza się używania urządzeń elektrycznych znacznie obciążających sieć. Dopuszczane urządzenia elektryczne: oświetlenie, kasy fiskalne, lodówki- chłodziarki, czajniki, roolbary, frytkownica.
 8. Oferent zobowiązany jest do sprzedaży napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz potraw wyłącznie w opakowaniach i naczyniach jednorazowych.
 9. Oferent zobowiązany jest do obsługi punktów gastronomicznych w godzinach trwania imprezy (dokładna godzina zamknięcia punktów handlowych zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a wyłowionym Oferentem).
 10. Oferent zobowiązany jest do ustawienia na terenie zadaszonego miejsca dla konsumentów i koszy (po zakończeniu sprzedaży pozostawienie związanych worków z odpadami dla Organizatora).
 11. Oferent zobowiązany jest do zachowania czystości w punkcie handlowym i w jego bliskim sąsiedztwie, podczas imprezy oraz po jej zakończeniu.
 12. Oferent zobowiązany jest do ustanowienia urządzeń sprawnych technicznie, czystych i estetycznych oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich.
 13. Oferent zobowiązany jest do posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego, ustawionego przy punkcie gastronomicznym.
 14. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa przebiegu imprezy oraz przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.) w tym w szczególności przekazania zakazu wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem alkoholu do 4,5 %), środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 15. Oferent jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora zaoferowanej ceny za wyłączność po podpisaniu umowy – najpóźniej do dnia 10.08.2024
 16. Za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania przez Oferenta udostępnionego teren odpowiada Oferent.

Zakres obowiązków Organizatora:

 1. Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie. Program imprezy udostępniony będzie na stronie internetowej Organizatora: www.kultura.choroszcz.pl
 2. Organizator zapewni dostęp do:
 3. wody pitnej;
 4. energii elektrycznej.
 5. Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy.
 6. Organizator zastrzega, iż gastronomia „ciężka” i „lekka” ma jednakowe prawo do sprzedaży frytek oraz napojów zimnych i gorących m.in. kawa, herbata, woda, soki.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: kultura@choroszcz.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail:

akamienski@kultura.choroszcz.pl

146 odsłon