Orlik


orlik-zdjecie

 


Zapraszamy do korzystania z obiektu sportowego orlik! W skład orlika wchodzą: boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki a w okresie zimowym lodowisko.

GODZINY OTWARCIA:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 15:00-21:00
SOBOTA – NIEDZIELA – 11:00-19:00

Rezerwacja: w biurze obiektu u osoby obsługującej orlik oraz pod nr tel.: 798 846 306, a także e-mailowo: mjarominksi@kultura.choroszcz.pl / sport@choroszcz.pl

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem grą na boisku piłkarskim Orlika od kwietnia 2018 roku mogą z niego korzystać grupy zorganizowane wyłącznie z Gminy Choroszcz. Pierwszeństwo w wyborze terminów ma klub Narew Choroszcz, następnie stowarzyszenia piłkarskie z naszej gminy i drużyny piłkarskie LZS. Codziennie będą trzy 1,5 godzinne wejścia: 16:15 – 17:45, 17:45 – 19:15 i 19:15 – 20:45. Na orliku nie można grać w korkach, tylko specjalnych “turfach” lub butach halowych. Harmonogram rezerwacji znajduje się w biurze na orliku.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU ORLIK

to jest: lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego

§ 1. 

Regulamin obowiązuje na terenie kompleksu Orlik (składającego się z: lodowiska, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego usytuowanego w Choroszczy, na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choroszcz, zwanym dalej „Obiektem”.

§ 2. 

Obiekt przeznaczony jest do:

1. gry w piłkę nożną,

2. gry w inne gry zespołowe,

3. jazdy na łyżwach sezonowo, w czasie ustawienia lodowiska

4. przeprowadzania innych zajęć sportowo – rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów,

5. przeprowadzania zawodów sportowo – rekreacyjnych i imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz stowarzyszenia i zakłady pracy.

§ 3. 

Obiektem zarządza Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zwany dalej „Zarządzającym”.

§ 4. 

Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją Obiektu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące Obiekt na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia.

§ 5. 

Przed wstępem na Obiekt każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i korzystania z Obiektu i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 

Obiekt ma charakter ogólnodostępny, jest czynny 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach, a wstęp na niego jest nieodpłatny.

§ 7. 

Z Obiektu można korzystać po uprzednim dokonaniu rezerwacji u pracownika obsługującego Obiekt, w godzinach pracy tego pracownika, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek.

§ 8. 

U osoby tej zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach Obiektu.

§ 9. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 10. 

Osoby dokonujące rezerwacji Obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na Obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji.

§ 11. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zastrzega sobie prawo zamknięcia Obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

§ 12. 

W przypadku organizowania imprez sportowych, a także w innych uzasadnionych koniecznością przypadkach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin korzystania z Obiektu.

§ 13. 

Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu. Niezastosowanie się do Regulaminu Obiektu lub poleceń obsługi Obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.

§ 14. 

Podczas przerw na konserwację boiska o nawierzchni poliuretanowej wszyscy użytkownicy są zobowiązani opuścić boisko, podobnie w przypadku boiska o nawierzchni z trawy sztucznej i tafli lodowiska.

§ 15. 

Ze względu na charakter i usytuowanie lodowiska w obrębie boiska uniwersalnego, przepisy dotyczące lodowiska mają zastosowanie w okresie funkcjonowania lodowiska.

§ 16. 

Ze względów bezpieczeństwa na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób. Ograniczenie nie dotyczy boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej.

§ 17. 

Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby posiadające odpowiedni strój i buty z łyżwami, zaś na boiskach – uniwersalnym i do piłki nożnej – osoby posiadające odpowiedni strój i buty sportowe z wyłączeniem butów sportowych typu korki i kolce.

§ 18. 

Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska. Zabrania się przejeżdżania przez centralny punkt lodowiska.

§ 19.

 Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Obiektu tylko pod opieką osób dorosłych będących w odpowiednim stroju i butach, o których mowa w § 17 niniejszego Regulaminu, zaś uczniowie przebywający na obiekcie w ramach prowadzonych zajęć szkolnych mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczycieli.

§ 20. 

Osobom korzystającym z Obiektu zabrania się:

rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,

wnoszenia i spożywania napojów i pożywienia na Obiekt,

wnoszenia i wprowadzania zwierząt w obręb Obiektu,

niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie Obiektu,

wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, wózkami dziecięcymi, na rolkach, deskorolce itp.,

sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie,

pisania na urządzeniach, malowania lub oklejania,

wchodzenia na ogrodzenie Obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone,

zaśmiecania Obiektu,

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac,

przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego Obiekt,

używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z obiektu, w tym z lodowiska (dopuszcza się odstępstwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego),

siadania na bandach otaczających lodowisko,

jazdy na łyżwach z dziećmi na rękach,

niszczenia urządzeń sportowych i tafli lodowiska,

stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

chodzenia w butach na łyżwach poza taflą lodowiska, w szczególności w miejscach niewyłożonych gumowymi wykładzinami.

§ 21. 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 22. 

Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Obiektu.

§ 23. 

Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający i pracownik obsługujący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

§ 24. 

Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 25. 

W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 26. 

W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.

§ 27. 

Osoby korzystające z Obiektu, w tym w szczególności z lodowiska, ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu, w tym łyżwiarstwa.

§ 28. 

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z Obiektu.

§ 29. 

Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie Zarządzającego.

§ 30. 

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z jego winy, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia pracownikowi obsługującemu Obiekt lub Zarządzającemu.

§ 31. 

Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1 i art. 193 Kodeksu karnego).