Stadion Miejski w Choroszczy


IMG_20170518_110156

IMG_20170525_134214

Na Stadionie Miejskim w Choroszczy swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa klub Narew Choroszcz występujący w podlaskiej “okręgówce”, a także młodzieżowe drużyny klubu Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz. Oprócz tego grają na nim Ludowe Zespoły Sportowe: LZS Choroszcz i Lambada Choroszcz.

Informacje na temat boiska uzyskać można pod numerami telefonów: 85 719 14 31 i 725 357 788 lub na miejscu w siedzibie M-GCKiS przy ul. Sienkiewicza 29.


Stadion posiada 200 miejscową trybunę krzesełkową, wymiary boiska to 100 x 65 m. Główna płyta i boisko treningowe wyposażone są w automatyczny system nawadniania, a oba boiska posiadają sztuczne oświetlenie.


Cennik wynajmy boiska Stadionu Miejskiego w Choroszczy:
– 500 zł*/mecz bez oświetlenia
– 650 zł*/mecz z oświetleniem

W godzinach pracy obiektu “orlik” cena obejmuje udostępnienie pomieszczeń szatniowych

Cennik wynajmu “małego” boiska treningowego o trawie naturalnej:
– 100 zł*/godzina na zajęcia dla dzieci
– 150 zł*/godzina

*z opłaty zwolnione są kluby sportowe z gminy Choroszcz dotowane ze środków Budżetu Gminy. Pierwszeństwo w rezerwacji terminów mają gminne kluby prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży


Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Choroszczy

§ 1. 

1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego w Choroszczy, na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choroszcz, zwanym dalej „obiektem”.

2. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z poniższym Regulaminem i jego przestrzegania oraz do korzystania z obiektu i sprzętu – będącego na jego wyposażeniu – zgodnie z przeznaczeniem.

3. Niezastosowanie się do Regulaminu obiektu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) stadionie – rozumieć przez to należy budowlę sportową, przeznaczoną do rozgrywania zawodów w różnych dyscyplinach sportu i innych imprez widowiskowych lub komercyjnych wraz z terenem ograniczonym ogrodzeniem.

2) boisku – rozumieć przez to należy wydzielony, równy i utwardzony teren, porośnięty trawą, wyposażony w bramki piłkarskie.

§ 3. 

1. Boisko przeznaczone jest do:

a) gry w piłkę nożną,
b) gry w inne gry zespołowe,
c) przeprowadzania innych zajęć sportowo – rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów,
d) przeprowadzania zawodów lub ćwiczeń organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Choroszcz, imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz stowarzyszenia i zakłady pracy.

2. Stadion udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia.
3. Stadionem zarządza Miejski-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zwane dalej „Zarządzającym”
4. Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją stadionu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące stadion na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia.

§ 4. 

1. Ze stadionu korzystać mogą nieodpłatnie szkoły, kluby sportowe, zespoły sportowe, jednostki organizacyjne Gminy, organizacje pozarządowe z terenu gminy Choroszcz – po uprzednim dokonaniu rezerwacji i otrzymaniu zgody u pracownika M-GCKiS – nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek. Kluby Sportowe oraz Ludowe Zespoły Sportowe działające na terenie Gminy i chcące korzystać z obiektu mają obowiązek przedkładania 2 razy do roku terminarza rozgrywek oraz do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane są treningi – harmonogramu treningów i zawodów, a w razie zmian niezwłocznego powiadamiania o ich zaistnieniu pracownika M-GCKiS.
2. Dla pozostałych korzystających obowiązuje cennik ustalony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
3. U pracownika obsługującego obiekt Orlik zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach obiektu.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
5. W przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających korzystanie z boiska lub skutkujących karami finansowymi lub pokrewnymi, dopuszcza się zmianę terminu korzystania z boiska.
6. Zarządzając zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

§ 5. 

Osoby biorące udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

§ 6. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZABRANIA SIĘ:

– użytkowania stadionu przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach § 4 pkt. 1 i § 7,
– wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, wózkami dziecięcymi, na rolkach, deskorolce itp. po boisku,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt na stadion,
– używania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników stadionu,
– rzucania wszelkimi przedmiotami na stadionie w celu nie związanym z czynnościami wymienionymi w §3 ust. 1,
– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac na stadionie,
– sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na stadionie,
– pisania na wyposażeniu stadionu, malowania lub oklejania,
– niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie obiektu,
– wchodzenia na ogrodzenie obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone,
– zaśmiecania obiektu,
– przeszkadzania zorganizowanym grupom w podejmowanych działaniach rekreacyjno – sportowych,
– zakłócania porządku, oddawania moczu poza toaletą i używania słów wulgarnych,
– stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników stadionu oraz urządzania niebezpiecznych zabaw,
– przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego obiekt Orlik.

2. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego.

§ 7. 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 8. 

Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji.

§ 9. 

Rezerwujący obiekt odpowiada za:

1) przygotowanie obiektu do użytkowania
2) bezpieczeństwo uczestników
3) doprowadzenie obiektu i urządzeń oraz terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego po zaprzestaniu jego użytkowania.

§ 10. 

1. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługującemu obiekt Orlik lub pracownikom M-GCKiS.
2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie lub zobowiązana do odtworzenia przedmiotu zniszczenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 11. 

Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 12. 

Za rzeczy pozostawione na stadionie Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13. 

1 Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, jakie mają miejsce na stadionie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia.

§ 14. 

W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy dzwonić na telefony alarmowe: Ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.

§ 15. 

Na obiekcie sportowym wymagane jest zachowanie czystości i szanowanie zieleni.

§ 16. 

Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy.

§ 17. 

W razie niestosowania się do powyższego Regulaminu korzystania z obiektu usytuowanego w Choroszczy lub korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, pracownik obsługujący obiekt Orlik lub pracownik M-GCKiS może zażądać natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

§ 18. 

Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 §§ 1 i 2 Kw), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1. i art. 193 Kk).